Completed:

Projekta nosaukums latviski: “Fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”

Projekta nosaukums angliski: “Smart Materials, Photonics, Technologies and Engineering Ecosystem”

Projekta numurs: VPP-EM-FOTONIKA-2022/1-0001

Projekta vadošais partneris: Latvijas Universitātes Cietvielas fizikas institūts (LU CFI)

Projekta vadītājs: Andris Anspoks ( LU CFI)

Projekta sadarbības partneri: Latvijas Universitāte (LU); Rīgas Tehniskā universitāte (RTU); Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija ( RTA); Elektronikas un datorzinātņu institūts (EDI); Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (BMC); Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts (KĶI); Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts (LU MII);

Projekta vadītājs LU : Inga Šīrante (LU)

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU - LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts

Projektā iesaistītās LU struktūrvienības ar projekta vadītājiem:

LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts (LU ASI)- J.Spīgulis, G.Rēvalde, R.Viter, J.Alnis

LU Materiālu mehānikas institūts (LU MMI)- A.Arnautovs;

LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts (LU MBI)- E.Stalidzāns;

LU Medicīnas fakultāte (turpmāk LU MF) U.Riekstiņa;

LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte (LU FMOF)- G.Kitenbergs;

LU Ķīmiskās fizikas institūts (LU ĶFI)- D.Erts.

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2022.-30.11.2024.

Projekta kopējais finansējums: 5 700 000 EUR, tajā skaitā LU projekta daļai piešķirtais finansējums: 1 190 711,25 EUR

Projekta mērķis: PROJEKTA mērķis ir izveidot koprades ekosistēmu, lai veicinātu attīstību RIS3 fotonikas, viedo materiālu, saistīto tehnoloģiju un inženiersistēmu jomās, balstoties uz zinātnes sasniegumiem un turpmāku komercializāciju Latvijā.

Projekta kopsavilkums:

Projekta “Viedo materiālu, fotonikas, tehnoloģiju un inženierijas ekosistēma” mērķis ir izveidot koprades pētniecības ekosistēmu, lai veicinātu attīstību RIS3 fotonikas, viedo materiālu, saistīto tehnoloģiju un inženiersistēmu nozarē, balstoties uz zinātniskiem atklājumiem un pētniecības komercializāciju Latvijā. Šajā projektā izcilākie pētniecības centri no Latvijas - Cietvielu valstiskās fizikas institūts, Rīgas Tehniskā Universitāte, Latvijas Universitāte, elektronikas un datorzinātnes institūts, kā arī citas ievērojamās nacionālās pētniecības organizācijas apvienojušās ar mērķi būtiski palielināt starpnozaru zinātnisko darbību starp Latvijas vadošajiem pētniecības institūtiem, izveidojot decentralizētu pētniecības klasteri ar dalītām

iespējām, kas balstītas uz atvērtas piekļuves laboratorijas principiem, veicinot starpnozaru pētniecības aktivitātes, administratīvās spējas un inovāciju potenciālu. Tāpat tiks veicināta atvērto zinātņu pieeja un starpinstitūciju atbalsts studentiem un pētniekiem. Tiks izveidota kopējā pētniecības komercializācijas stratēģija 2030, sniedzot soli-pa-solim rokasgrāmatu par uzņēmumu dibināšanu, administratīvajiem un finanšu jautājumiem. Šī projekta rezultātā starpnozaru pētniecības darbībās un lietotnēs tiks radītas jaunas metodes, tehnoloģijas un produktu prototipi ar augstu komercializācijas potenciālu fotonikas, mikrofluīdikas, viedo materiālu un robottehnikas / lietu interneta jomā.