Projekta nosaukums: Reto ādas slimību efektīvas identifikācijas un multimodālas diagnostikas sistēma

Projekta līguma numurs: 1.1.1.1/20/A/072

Projekta sadarbības partneri: Rīgas Tehniskā universitāte un SIA "Longenesis"

Projekta ieviešanas sākuma datums: 01.07.2021. 

Projekta ieviešanas beigu datums: 30.09.2023.

Projekta īstenošanas ilgums: 27 mēneši  

Projekta kopējais finansējums: Projekta kopējais finansējums – EUR 540 540.54, no tā ERAF  - EUR 444 810.80 jeb 82.29%, valsts budžeta finansējums - EUR 55 189.18 jeb 10.21%; vadošā partnera līdzfinansējums - EUR 11 314.63, RTU - EUR 11 847.76, SIA "Longenesis" - EUR 17 378.17. 

Projekta zinātniskais vadītājs: LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta vadošais pētnieks Aleksejs Ļihačovs, e-pasts: aleksejs.lihacovs@lu.lv

Projekta administratīvais vadītājs: vecākais eksperts Liene Ozoliņa, e-pasts: liene.ozolina@lu.lv

Projekta mērķis: jaunas skrīninga sistēmas izstrāde un klīniska testēšana efektīvas diagnostikas veikšanai pacientiem ar nediagnosticētām ādas retām slimībām. Jaunā skrīninga sistēma apvienos jaunus instrumentus pacienta identificēšanai, kam sekos multimodāls dermoskopisks novērtējums.

Projekta uzdevumi:

- definēt kritēriju kopumu katrai retajai slimībai, kas ietekmē ādu;

- izpētīt reto slimību izraisītu ādas veidojumu spektrālās refleksijas un autofluorescences īpašības in vivo;

- pārbaudīt multimodālās attēlošanas prototipa efektivitāti retu slimību diagnostikai un novērtēšanai;

- veikt diagnostikas sistēmas klīnisku validāciju;

- sagatavot vadlīnijas retu slimību, kas ietekmē ādu, agrīnai diagnostikai primārajā aprūpē un reto slimību koordinācijas centra līmenī;

- iesniegt 6 zinātniskus rakstus žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kas citēti SCOPUS vai Web of Science; trīs no tiem - recenzētos brīvpieejas žurnālos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no vidējā citēšanas indeksa attiecīgajā zinātnes nozarē;

- iesniegt 1 patenta pieteikumu.

 

Projekta īstenošanas aktivitātes:

1. Pacientu, kuri cieš no retām ādas slimībām, identificēšana;

2. Spektrālo datu vākšana un Sistēmas klīniskā validācija;

3. Algoritmu un Sistēmas izstrāde, lai atšķirtu atlasītās retās slimības no citiem ādas veidojumiem;

4. Projekta rezultātu publicitāte un aizsardzība.

 

Projektā paredzētās pētniecības darbības atbilst pētniecības kategorijai – rūpnieciskais pētījums un eksperimentālā izstrāde.

 

Projekta aktivitātes līdz 30.09.2021.

Projekta aktivitātes līdz 31.12.2021.

Projekta aktivitātes līdz 31.03.2022.

Projekta aktivitātes līdz 30.06.2022.

Projekta aktivitātes līdz 30.09.2022.

Projekta aktivitātes līdz 31.12.2022.

Projekta aktivitātes līdz 31.03.2023.

Projekta aktivitātes līdz 30.06.2023.

Notikumi un publicitāte

Stāstījums par projekta īstenošanu, kas tika prezentēts 23. un 24. septembrī notikušajā LU Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienu ietvaros rīkotajā Zināšanu agorā. Video un prezentācija no pasākuma.

27.01.2022. Projekta vadītājs A.Ļihačovs prezentēja projekta progresu LU ASI Zinātniskajā seminārā. Prezentācija aplūkojama šeit.

Biofotonikas laboratorijas pētniece Emilija Vija Ploriņa LU 80. starptautiskās zinātniskas konferences ietvaros prezentēja sava pētījuma rezultātus. Pētījums tiek veikts ERF projektā Nr. 1.1.1.1/20/A/072 “ Reto ādas slimību efektīvas identifikācijas un multimodālas diagnostikas sistēma”.