Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūta (LU ASI) pētniece (Dr.) Viktoriia Fedorenko mobilitātes ietvaros devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Ukrainu pie sadarbības partneriem no Sumi Valsts universitātes. No 06.01.2021.-06.03.2021. pētniece veica pētniecisko darbu Sumi Valsts universitātes Medicīnas institūta Biomedicīnas pētniecības centra Šūnu kultūru laboratorijā, kas aprīkota ar modernām iekārtām plašam pētījumu klāstam ar primārām un sertificētām šūnu līnijām. 

Pētījumi tika veikti izmantojot:

- Laminar box Porsa Ukraine

Izmantojot šo iekārtu, tika veiktas dažas manipulācijas, lai veiktu biosavietojamības testu šūnu augšanai ar paraugiem, kuri bija sagatavoti LU ASI Optisko biosensoru un funkcionālo nanomateriālu laboratorijā. Tika izmantoti pieci paraugu veidi – stikla substrāti ar ZnO PDA nanokompozītiem kā platforma ar atšķirīgu priekšapstrādi, piemēram, antifrīzu un O2 plazmas apstrādi, kā arī ZnO-PDA, kas pārklāti ar PEI. Pirmais solis bija  paraugu sterilizācijas process (2 h etanolā un pēc mazgāšanas ar PBS). Tālāk uz paraugiem tika novietotas aptuveni  20 000/cm2 Homo sapiens kaulu osteosarkomas šūnas. Tad paraugi aptuveni uz 24h tika novietoti CO2 inkubatorā (bioSan) (parametri: T = 37 C, CO2 ir 5%).

 Nākamajā dienā tika izņemta barotne (paraugi ar šūnām) un pievienots resazurīns, lai turpmāk izmērītu optisko blīvumu. 

Šūnu augšanas process tika novērots izmantojot Visualization system EVOS ХL Core Imagine System ierīci, pārbaudot vai uz paraugu virsmas piestiprinātās šūnas sāk augšanu vai nē.

Visualization system EVOS ХL Core Imagine System

2. un 4. dienā pēc resazurīna pievienošanas paraugiem ar šūnām tika mērīts optiskais blīvums izmantojot Spectro-photometer Thermo Scientific Multiskan FC ierīci . Turpmāk iegūtie dati tiks izmantoti samazinājuma koeficienta aprēķināšanai. 

Spectro-photometer Thermo Scientific Multiskan FC

Mobilitātes laikā tika pētīta olbaltumvielu imobilizācija (anti-Rabbit IgG (H + L) krusteniski adsorbētas sekundārās antivielas, Alexa Fluor 488) 5 veidu paraugos: stikla paraugos ar ZnO-PDA pārklājumu pēc dažādas priekšapstrādes (atlaidināšana, O2 plazmas apstrāde) un paraugos ar ZnO-PDA-PEI pārklājumu (ar O2 plazmas iepriekšēju apstrādi / bez tās). Pētījumos tika izmantots fluorescences mikroskops (Fluorescence microscope Carl Zeiss AZ1 Apotome).

Fluorescence microscope Carl Zeiss AZ1 Apotome

Papildus darbam laboratorijā pētniece (Dr.) Viktoriia Fedorenko piedalījās Biomedicīnas pētniecības centra vadītāja Prof. Maksym Pogorielov rīkotajā seminārā un aktīvi strādāja pie raksta sagatavošanas starptautiskai konferencei “Transducers 2021”. Mobilitāte deva iespēju iemācīties lietot iekārtas , kuras nav pieejamas LU, kā arī jaunas zināšanas darbā ar šūnām.

Pieredzes apmaiņas vizīte tika realizēta ERAF projekta “Fotoinducēto procesu pētīšana vienas dimensijas ZnO/polidopamīna nanostruktūrās” (Vienoš.Nr. 1.1.1.2/VIAA/2/18/279) ietvaros.

     

Dalīties