Noslēgušās LU ASI laboratoriju atskaites par 2023.gadā paveikto.

2024.gada 18.janvārī notika LU ASI iknedēļas Zinātniskais seminārs, kurā Teorētiskās fizikas un Kvantu optikas laboratorijas darbinieki ziņoja par 2023.gada sasniegumiem.
Pārskata periodā Teorētiskās fizikas laboratorijā darbojās Dr. Imants Bērsons, Dr. Rita Veilande un Dr. Teodora Velcheva Kirova un viespētnieks Dr. Hamid Hamedi, Viļņas Universitāte (22-26.05.2023., 10-16.08.2023., 25-29.11.2023.). Laboratorijas vadītāja Dr. R.Veilande savā prezentācijā iepazīstināja klātesošos ar laboratorijā paveikto 2023.gadā. Laboratorija strādājusi pie tēmām ‘Autlera-Tovna efekts un gaišo un tumšo stāvokļu izveidošanās atomu un molekulu sistēmās’, ‘Kvantu un nelineārā optika ar Ridberga atomiem’, ‘Teorētiskie un skaitliskie modeļi aminoskābju mijiedarbībai ar ārējo lauku’, ‘Optisko īpašību skaitliskie aprēķini ZnO nanodaļiņām’, ‘3D fotonu matemātiskie modeļi un to pārbaude dažādos fizikālos procesos’, ‘Elektrona mijiedarbība ar kvantēto elektromagnētisko lauku’, ‘Dzīvsudraba piesārņojuma mērījumi melnajos stārķos’. Laboratorijas darbinieki publicējuši astoņus Scopus/WoS recenzētus rakstus, piedalījušies deviņās starptautiskās konferencēs, kā arī iesnigts un apstiprināts ES programmas Horizon Europe projekts Q-DYNAMO (sākas 2024.gadā). Par saviem pētījumiem pastāstīja arī Dr. I.Bērsons un Dr. T.V.Kirova.
Turpinājumā Kvantu optikas laboratorijas vadītājs Dr. Jānis Alnis sniedza pārskatu par laboratorijā paveikto 2023.gadā. Laboratorijas darbinieki iesaistīti vairākos projektos: Kvantu optikas un fotonikas attīstīšana Latvijas Universitātē (ERAF), VPP MOTE sadaļā ‘Polimēru Fotonika’, ‘Latvijas Kvantu iniciatīva’. Laboratorijas darbinieki publicējuši četrus Scopus/WoS recenzētus rakstus, piedalījušies trijās starptautiskās konferencēs, pārdotas divas intelektuālā īpašuma licences (patents & zinātība).

2024.gada 25.janvārī notika LU ASI iknedēļas Zinātniskais seminārs, kurā Augstas izšķirtspējas spektroskopijas un gaismas avotu tehnoloģijas laboratorijas vadītājs Dr. Atis Skudra sniedza ziņojumu par paveikto 2023.gadā. Savā prezentācijā Dr. A. Skudra izteica pateicību visiem laboratorijas darbiniekiem par paveikto darbu. 2023.gadā turpināts darbs pie fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta Nr. lzp-2020/1-0005 ‘Dzīvsudraba piesārņojums savvaļas putnos Latvijā: pašreizējais stāvoklis un līdzšinējo pārmaiņu rekonstrukcija’ (proj.vad. R.Veilande, Teorētiskās fizikas laboratorija). Dr. A.Skudra iepazīstināja klātesošos ar laboratorijas paveikto zinātnes popularizēšanā, kā arī ar dalību starptautiskajās konferencēs un pārskatu par Scopus/WoS recenzētām publikācijām.

2024.gada 8.februārī notika LU ASI iknedēļas Zinātniskais seminārs, kurā Optisko biosensoru un funkcionālo nanomateriālu un Biofotonikas laboratoriju vadītāji ziņoja par 2023.gada sasniegumiem un plānoto 2024.gadā.
Optisko biosensoru un funkcionālo nanomateriālu laboratorijas vadītājs Dr. Roman Viter ziņoja par laboratorijā paveikto 2023.gadā un laboratorijas 2024.gada plāniem. Laboratorijā bija 10 darbinieki, izdotas 18 starptautiski citējamas publikācijas, dalība 13 starptautiskos projektos un 8 konferencēs. 
Turpinājumā Prof. Jānis Spīgulis sniedza ziņojumu par laboratorijas darba izpildi 2023.gadā. Prezentācijas sākumā Prof. J. Spīgulis iepazīstināja semināra dalībniekus ar Biofotonikas laboratorijas darbiniekiem un BSc/MSc studējošajiem, kuri iesaistījušies laboratorijas darbībā. 2023.gadā Ilze Ošiņa aizstāvēja doktora darbu par tēmu ‘Spektrāllīniju attēlu veidošana bezkontakta ādas diagnostikai un viltojumu atklāšanai’. Laboratorijā īstenoti ~20 projekti (8 sekmīgi pabeigti), publicēti (saskaņā ar Scimago) 14 raksti Q1 žurnālos, 2 raksti Q2 žurnālos, 14 recenzēti konferenču raksti, iesniegti trīs LR patentu pieteikumi un pārdotas trīs zinātību licences. 2024.gadā laboratorija un ASI rīkos starptautisko konferenci ‘Biophotonics Riga 2024’.

2024.gada 7.martā LU ASI iknedēļas Zinātniskajā seminārā par Atomfizikas, atmosfēras fizikas un fotoķīmijas laboratorijas paveikto 2023.gadā un plāniem 2024.gadam stāstīja laboratorijas vadītājs, LU ASI vadošais pētnieks Dr. Arnolds Ūbelis. Savā prezentācijā Dr. A.Ūbelis sniedza informāciju par laboratorijas darbiniekiem, sadarbības partneriem, iekārtam un infrastruktūru. Turpinājumā Dr. A.Ūbelis sniedza ieskatu par laboratorijā pabeigtajiem ERDF projektiem Nr. 1.1.1.5/19/A/003 ‘Kvantu optikas un fotonikas attīstīšana Latvijas Universitātē’ un Nr. 1.1.1.1/19/A/144 ‘Tehnoloģiski pētījumi, lai radītu nākamās paaudzes mazizmēra 100 keV bora jonu implantācijas iekārtu ar TRL līmeni tuvu pie 4’, kā arī fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu Nr. lzp-2019/1-0280 ‘Jaunu metožu attīstīšana spektrāli neizšķirtu atomu enerģijas līmeņu koherentai kontrolei zem spektrālās izšķirtspējas robežas’, kurš tiek uzsākts 2014.gadā.

Dalīties