Projekta nosaukums:

"Multimodāla optiska tehnoloģija cilvēka asinsrites mikrocirkulācijas monitoringam"

Projekta līguma numurs:

KC-PI-2020/50

Projekta īstenošanas termiņš:

  1. posms : 01.04.2020. - 30.09.2020.
  2. posms : 01.12.2020. – 30.06.2022. (pagarināts līdz 30.09.2022.).

Projekta kopējais finansējums:

  1. posms : 27 322,96 EUR, no kuriem 24 590,67 EUR - ERAF atbalsts;
  2. posms : 300 490,59 EUR, no kuriem 270 441,53 EUR – ERAF atbalsts.

Projekta zinātniskais vadītājs:

Dr. phys. Andris Grabovskis (Biofotonikas laboratorija)

Par projektu:

Projekts tiek īstenots 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākums “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” ietvaros.

Projekta īstenošanas 6 mēnešos (1. posms) tika veikta tehniski ekonomiskās priekšizpēte un izstrādāta komercializācijas stratēģijas (TEP/KS).

TEP/KS izveidē tika radīta sadarbība starp dokumentācijas izstrādātājiem un zinātniekiem, kuri nodrošināja izstrādātājus ar datiem, tehnoloģiskās zinātības atbalstu, un veica izstrādes kontroli. Iesaistītie pētnieki veica prelimināru tehnoloģiju apvienošanas testu aizstājot pētnieciskā līmeņa hiperspektrālo kameru ar šaurjoslas kameru klasteri, lai noskaidrotu tehnoloģiskos ierobežojumus un riskus.

Projekta īstenošanas 2. posma ietvaros ir paredzēts palielināt tehnoloģijas TRL līdz TRL8 eksperimentālas izstrādes veidā un veikt uzdevumus saskaņā ar Komercializācijas stratēģiju.

Gala lietotāja – klīnikas personāla  nodrošināšanai ar tehnoloģiju minētajā līmenī, tiks izstrādāta pabeigta pre-komerciāla prototipa sistēma saskaņā ar šādām eksperimentālās izstrādes darbībām:

  • Pacientu izmeklēšanas prototipa ierīces izstrāde,
  • Attēlu datu apstrādes algoritma izstrāde,
  • Prototipa validācija fizioloģijas laboratorijā.

Savukārt, ar tehnoloģijas komercializāciju plānots īstenot sekojošas darbības:

  • Ekonomiskie aprēķini, tai skaitā biznesa modeļa dzīvotspēja un intelektuālā īpašuma nostiprināšana.. 
  • Mārketinga pasākumi, publiskā komunikācija,
  • Komercializācijas piedāvājuma izstrāde. Rūpnieciskā īpašuma izmantošanas tiesību piešķiršanas spin-off uzņēmumam plāna izstrāde.

Projekta atskaites:

01.12.2020.-28.02.2021.

01.03.2021.-31.05.2021.

01.06.2021.-31.08.2021.

01.09.2021.-30.11.2021.

01.12.2021.-28.02.2022.

01.03.2022.-31.05.2022.

01.06.2022.-31.08.2022.

01.09.2022. - 30.09.2022.

Intelektuālā īpašuma izsole

Latvijas Universitāte izsludina izsoli Nr. 6/LU/2022 par intelektuālā īpašuma – zinātība (know-how) “Optiska neinvazīva hibrīdmetode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībai”, kas ietver metodi skābekļa piesātes vizualizācijai ādā, izmantojot multispektrālos difūzās atstarošanas attēlus, kas iegūti redzamās gaismas šaurjoslu spektru apgaismojumā – izmantošanas tiesībām un licences līguma noslēgšanas procesu. 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš :  2023. gada 26. janvāris, plkst. 13.00.

Sīkāka informācija pieejama : https://www.lu.lv/zinatne/intelektuala-ipasuma-izsoles/