Projekta nosaukums latviski: Negatīvo jonu lāzeru fotoatraušanas spektroskopija

Projekta numurs: lzp-2023/1-0199

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: Dr. Hab. phys. Uldis Bērziņš

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2024. – 31.12.2026.

Projekta kopējais finansējums: 300 000 EUR

Plānotie projekta rezultāti:

  • oriģināli zinātniskie raksti, kas iesniegti vai pieņemti publicēšanai Web of Science Core Collection vai SCOPUS datubāzēs iekļautajos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa – 4
  • oriģināli zinātniskie raksti, kas iesniegti vai pieņemti publicēšanai Web of Science vai SCOPUS datubāzēs iekļautajos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos – 6
  • Citi anonīmi recenzēti zinātniskie raksti Latvijas žurnālos un rakstu krājumos, izņemot konferenču materiālus – 3
  • konferenču materiāli – kopsavilkumi līdz 1 lpp. (izņemot SCOPUS un Web of Science Core Collection indeksētos) – 4
  • Manuskripti, kas iekļauti manuskriptu datubāzēs (preprints) un citas publikācijas, kas izdotas autoru atbildībā (nerecenzētas) – 1
  • Patenti – 1
  • Iesniegts projekta pieteikums starptautiskā vai nacionālā pētniecības un attīstības projektu konkursā – 3
  • Sekmīgi aizstāvēts maģistra darbs projekta tematikā – 2
  • Noteiktā kārtībā sekmīgi aizstāvēts promocijas darbs projekta tematikā – 1

Informācija par projektu:

Projekta gaitā tiks veikti negatīvo jonu struktūras un dinamikas pētījumi ar mērķi uzlabot mūsu zināšanas un izpratni par atomārajām sistēmām, kurās elektronu korelācijas efekti spēlē lielu lomu. Tiks veikti elektrona atraušanas procesa no negatīvajiem joniem spektroskopiskie mērījumi. Darbam tiks izmantotas vairākas eksperimentālās iekārtas. Uz jonu kūļu iekārtas GRIBA ( Gothenburg Riga Ion Beam Accelerator) kurš atrodas LU ASI, tiks veikti sākotnējie eksperimenti, reģistrējot atrauto elektronu enerģijas ar TOF (Time of Flight) spektrometru. Tiks iegūta informācija par negatīvo jonu enerģētisko līmeņu struktūru. Iegūtā informācija ļaus izplānot eksperimenta shēmu un nepieciešamo aprīkojumu (galvenokārt lāzerus) priekš augsta precizitātes mērījumiem uz ļoti advansētām eksperimentālajām iekārtām pie Eiropas vadošajiem zinātnes centriem GANDALPH pie CERN, Šveice un DESIREE pie Stokholmas Universitātes, Zviedrija. Gala rezultātā tiks iegūti augstas precizitātes dati un tie tiks publicēti vadošajos pasaules žurnālos un ziņoti konferencēs. Pie projekta strādās, gan pieredzējuši zinātnieki, gan dažāda līmeņa student un rezultāti tiks izmantoti viņu kvalifikācijas darbos. Negatīvie jonu īpašības un raksturlielumus ir nepieciešams zināt speciālistiem dažādās zinātnes un tehnikas jomās: atomu un molekulu fizikā, kodolfizikā astrofizikā, atmosfēras fotoķīmijā, medicīnā, pusvadītāju rūpniecība, enerģētikā un vēl citur.