Projekta nosaukums:

"Tehnoloģiski pētījumi, lai radītu nākamās paaudzes mazizmēra 100 keV bora jonu implantācijas iekārtu ar TRL līmeni tuvu pie 4"

Projekta līguma numurs:

1.1.1.1/19/A/144

Projekta partneri:

SIA "Baltic Scientific Instruments"

Projekta īstenošanas termiņš:

36 mēnēši (01.05.2020. – 30.04.2023.)

Projekta kopējais finansējums:

648 000 EUR, no tā ERAF atbalsta apjoms – 374 544 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs:

Dr.fiz. Arnolds Ūbelis (Atomfizikas, atmosfēras fizikas un fotoķīmijas laboratorija)

Projekta administratīvais vadītājs:

Dr.chem. Valdis Avotiņš

Projekta mērķis:

Vispārējais mērķis ir attīstīt jaunas paaudzes implantēšanas tehnoloģijas un attiecīgas laboratorijas iekārtas ar virsmērķi nākotnē tādas ražot un izmantot Latvijā un eksporta tirgū pasaulē.

Projekts attīstīs sekojošas inovatīvas tehnoloģijas koncepta prototipa formā:

  • bora jonu kūļa avota veidošana, kombinējot īpašā konstrukcijā dažāda veida plazmas tipa izlādes, kas dos iespēju miniaturizēt iekārtu. Šobrīd tirgū tiek piedāvāti izmēros lieli industriālie implantēšanas aparāti, kuri turklāt, izmanto toksisku bora fluorīda gāzi, kura prasa īpašu piesardzību;
  • lai kūlī paātrinātu jonus, ir paredzēts izmantot klasisku lineāru paātrinātāju sistēmu kvadrupola masas selektoru (QMS);
  • ieviestās novitātes tehnoloģijā pavērs iespējas samazināt iekārtu energopatēriņu, izmērus un izgatavošanas izmaksas.

Projekta galvenie sasniedzamie rezultāti:

Zinātnisko rakstu skaits, kas publicēti Web of Science vai SCOPUS (A vai B) datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos un kuru izstrādei un publicēšanai sniegts atbalsts projekta ietvaros – 7. No tiem oriģināli zinātniskie raksti, kas publicēti žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa – 2.

Jaunu produktu/tehnoloģiju skaits, kas ir komercializējamas un kuru izstrādei sniegts atbalsts projekta ietvaros – 1.

Jauna produkta/tehnoloģijas prototipi – 1.

Komersantu skaits, kuri sadarbojas ar pētniecības organizāciju – 1.

Tehnoloģiju tiesības - patents – 1.