Projekta nosaukums: Jauna fotoluminescences platforma Listeria mono citogēnu noteikšanai

Projekta līguma numurs: 1.1.1.5/21/A/001

Projekta ieviešanas sākuma datums: 01.10.2021. 

Projekta ieviešanas beigu datums: 30.09.2023.

Projekta īstenošanas ilgums: 24 mēneši  

Projekta kopējais finansējums: Projekta kopējās izmaksas 152 202,24 EUR, no tām ERAF atbalsta apjoms ir 129
371,90 EUR jeb 85 %, valsts budžeta finansējums 22 830,34 EUR jeb 15%.

Projekta zinātniskais vadītājs: LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta  pētnieks (Dr.) Maksym Pogorielov, e-pasts:maksym.pogorielov@lu.lv

Projekta administratīvais vadītājs: Dace Gulbe, e-pasts: dace.gulbe@lu.lv  

Projekta mērķis: panākt progresu Listeria monocytogenes noteikšanā ar optiskiem biosensoriem, pamatojoties uz fotoluminiscējošām nanostruktūrām.

Projekta uzdevumi:

  •  izveidot stabilu mAb bioselektīvo slāni fotoluminiscences ZnO un ZnO-Au nanostruktūrās;
  •  veidot molekulāro imprintpolimēru (MIP) slāni Listeria monocytogenes noteikšanai;
  •  izpētīt bioselektīvā slāņa veidošanās un mijiedarbības ar mērķa molekulām ietekmi uz ZnO-Au nanostruktūru optiskajām īpašībām;
  •  izpētīt termodinamiskos (adsorbcijas izotermi, Gibsa potenciāls), jutīgos (noteikšanas diapazons un noteikšanas robeža) un kinētiskos parametrus Listeria monocytogenes noteikšanai ar divām dažādām metodēm (mAb un MIC);
  •  veicināt efektīvu zināšanu nodošanu starp projekta īstenotāju un uzņēmēju bioloģijas, mikrobioloģijas, imunoloģijas, optikas, elektroķīmijas un fizikas jomā.
  •  iesniegt 7 zinātniskus rakstus žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kas citēti SCOPUS vai Web of Science; divi no tiem - recenzētos brīvpieejas žurnālos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no vidējā citēšanas indeksa attiecīgajā zinātnes nozarē;
  •  sagatavot Bioselektīvā slāņu veidošanas metodes aprakstu;
  •  sagatavot 2 virssliekšņa novērtētus starptautisku projektu pieteikumus;
  •  sagatavot 1 nacionālās programmas projekta pieteikumu.

M.Pogorielova vizīte uz Umea Universitāti (Zviedrija) 

No 2022. gada 20. janvāra līdz 4. februārim LU ASI pētnieks Maksym Pogorielov, apmeklēja Umea Universitāti (Zviedrija) ERAF projekta "Jauna fotoluminescences platforma Listeria mono citogēnu noteikšanai" 1.1.1.5/21/A/001 ietvaros. Vizītes galvenais mērķis bija Listeria Monocitogenes izolēšanas apmācība ar sekojošu baktēriju antigēnu sagatavošanu. Projekta ietvaros tiek plānots izgatavot optiskos sensorus, kuru pamatā ir MIP (Molecular Imprinting Polymer) tehnoloģija un augstas kvalitātes antigēni, kas nepieciešami MIP selektīvā slāņa veidošanai. Mikrobioloģiskās apmācība veikta Medicīniskās bioķīmijas un biofizikas katedrā.
Papildus galvenajiem vizītes uzdevumiem Maksym Pogorielov iesaistījās apmācībā par transmisijas elektronu mikroskopiju. Jaunas ZnO un ZnO-Au nanodaļiņas, kā arī ZnO-PAD-PANI kompozītmateriāli, kas analizēti Umea Universitātes TEM objektā.
Vizītes laikā uzsāktā jauna sadarbība un MSCA-RISE projekts, kas iesniegts vienu mēnesi pēc vizītes. Projekts ir veltīts jaunas nanostrukturētas platformas izstrādei bakteriālo infekciju profilaksei un ārstēšanai, īpašu uzmanību pievēršot rezistentiem klīniskiem celmiem. (publicēts 27.04.2022)

 

 

M.Pogorielov piedalās vizītē uz Elektronikas un datorzinātņu institūtu

M.Pogorielov 2022. gada  19. maijā kopā ar Atomfizikas un spektroskopijas institūta darbiniekiem apmeklēja Elektronikas un datorzinātņu institūtu (EDI) lai piedalītos DIH-World “EDI Diena 2022”.  Vizītes laikā bija iespēja iepazīties ar EDI darbības virzieniem un meklēt jaunas sadarbības iespējas lai veidot kopīgus projektu pieteikumus. Vairāk informācijas šeit (publicēts 27.05.2022.)


 

Komunikācijas semināri ar ražošanas industrijas pārstāvjiem

2022.gada jūnija sākumā Atomfizikas un spektroskopijas institūtu projekta “Nanostrukturālās virsmas izveide un attīstība zobu implantu ražošanai” (Nr. 777926-NanoSurf-H2020-MSCA-RISE-2017) ietvaros apmeklēja Medicīnas diagnostikas uzņēmuma CSD Health (Ukraina) pārstāvji: Citoloģijas nodaļas vadītāja Pavlina Botsiun, Augstākās kategorijas laboratorijas ārsts-citologs, patomorfologs Svitlana Pishchanska,  Liudmyla Shuravlova un Maryna Pysartsova.  Sadarbība ar ieinteresētajām pusēm ir būtisks uzdevums projektu realizācijā, koncentrējoties uz zināšanu izplatīšanu un izmantošanu. Medicīnas diagnostikas uzņēmuma CSD Health (Ukraina) pārstāvji sniedza pētniecisko semināru kā sinerģisku aktivitāti starp projektu “Nanostrukturālās virsmas izveide un attīstība zobu implantu ražošanai” (Nr. 777926-NanoSurf-H2020-MSCA-RISE-2017) un ERAF projektu "Jauna fotoluminiscences platforma Listeria mono citogēnu noteikšanai" (Nr. 1.1.1.5/ 21/A/001). 2022. gada jūlija sākumā  Atomfizikas un spektroskopijas institūtu apmeklēja CSD Health medicīnas direktore Oksana Sulaiva ar mērķi pārrunāt sadarbību jauno Horizon-Europe un divpusējo projektu ietvaros, kas vērsti uz jaunu diagnostikas instrumentu izstrādi. Dr. Maksym Pogorielov, ERAF projekta koordinators, nodrošināja auglīgu diskusiju un demonstrēja sasniegumus L. Monocitogenes sensoru izstrādē.(publicēts 15.07.2022.)

  

M. Pogorielov piedalījās IEEE NAP-2022 konference Krakovā (publicēts 19.09.2022.)

 

M.Pogorielov piedalījās YUCOMAT-2022 konferencē

LU Atomfizikas un spektrosopijas institūta pētnieks Dr. Maksym Pogorielov no 2022. gada 29. augusta līdz 2. septembrim piedalījās Serbijas 23. gadskārtējā materiālzinātnes konferencē YUCOMAT-2022. Dr. Maksyms Pogorielovs vadīja biomedicīnas sesiju un uzstājās ar mutiskajiem referātiem par L.Monocytogenis fotoluminiscences noteikšanu un pirmo impulsa tuvā infrasarkanā lāzera pielietojumu vēža fototermiskai ablācijai, izmantojot jaunu nanolaminātu klasi – MXenes. Dr. Maksyma  Pogorielova pētījumi un dalība konferencē tika finansēti projekta "Jauna fotoluminiscences platforma Listeria mono citogēnu noteikšanai" 1.1.1.5/21/A/001 ietvaros.
Konferences galvenie rezultāti ir jauni kontakti un jauni plāni MXene biomedicīnas pielietojuma izpētē. Konferences laikā izrunāti arī plāni par jauno projektu sagatavošanu. (publicēts 29.09.2022.)

  
 

LU ASI Optisko biosensoru un funkcionālo nanomateriālu laboratorijas semināri

Uzsākot LU ASI Optisko biosensoru un funkcionālo nanomateriālu laboratorijā ERAF projekta "Jauna fotoluminescences platforma Listeria mono citogēnu noteikšanai"   (Vien. Nr. 1.1.1.5/21/A/001 no 01.10.2021.) īstenošanu, laboratorijā, paplašinoties laboratorijai , cilvēku skaita ziņā, ieviesās jauna tradīcija  un tiek  organizēti laboratorijas iekšējie pētnieciskie semināri, kuru mērķis nodot laboratorijas zinātniekiem un tehniskajiem darbiniekiem jaunas zināšanas.
Šāda veida semināri notika  arī pēc LU ASI Optisko biosensoru un funkcionālo nanomateriālu laboratorijas pētnieka Dr. Maksym Pogorielova vizītes uz Viļņas Universitāti, kurā viņam bija tā iespēja iesaistīties MIP izstrādē. Prof. Aleksandra Pogrebnjaka  no Sumi Valsts universitātes vizītes laikā laboratoriju iepazīstināja  ar jaunu virsmas nogulsnēšanās metodi un CSD Health uzņēmuma personāla vizītes laikā laboratorijā tika apspriesta -klīniskā metode L. Monocytogenes noteikšanā.
 Šāda zināšanu nodošana, nav nekas jauns kopumā, bet sastopoties ar mediķu un fiziķu interpetācijām par vienotām tēmām , rodas jauni redzējumi uz lietām, kas palīdz plašāk skatīties uz pētījumiem  ar dažādiem aspektiem.  Pēc šādām zināšanu apmaiņām, attīstās veselīgas diskusijas un iespējams arī jauni projekta pieteikumi, sinerģijas zinātnes virzienos. Laboratoriju iekšējie semināri  un zināšanu apmaiņas ir ļoti svarīgas, kad ir iespējams arī attālinātā darba iespējas. Semināru biežumu un vajadzību nosaka situācijas, vai ir laboratorijā ieradušies kādi viesi no sadarbības institūcijām vai kolēģi atgiezušies no īsākām vai garākām apmaiņas vizītēm , pie mūsu projektu sadarbības partneriem vai pēc nozīmīgu konferenču apmeklējuma (publicēts 25.10.2022). 

 

Dr. Maksima Pogorielova vizīte uz Eseni

Optisko biosensoru un funkcionālo nanomateriālu laboratorijas pētnieks Dr. Maksims Pogorielovs no 2022. gada 24. novembra līdz 23. decembrim apmeklēja Esenes universitātes klīniku ar mērķi apmācīt monoklonālo antivielu (mAb) izstrādes tehnoloģiju un anti-CEACAM1 un anti-Lysteria mAb izstrādi. Vizītes laikā viņš izmantoja optimizētu imunizācijas un hibridomas saplūšanas tehnoloģiju jaunu antivielu izstrādei.

Vizīte tika veikta Horizon Europe MSCA-SE projekta “Towards MXenes' biomedical applications by high-dimensional immune MAPping)” (MX-MAP) ietvaros sinerģijā ar ERAF projektu "Jauna fotoluminiscences platforma Listeria mono citogēnu noteikšanai" 1.1.1.5/21/A/ 001. Jaunās iegūtās zināšanas tiks izmantotas jaunu MXene-mAb kompleksu izstrādei pret vēža ārstēšanai un ZnO-Au bāzes nanosensoru izstrādei L. Monocytogenis attīstībai. (publicēts 04.01.2023.)

 

 

Notikusi 81. LU starptautiskās zinātniskās konferences sekcija "Atomfizika, optiskās tehnoloģijas un medicīniskā fizika" (publicēts 04.04.2023.)

 

Komunikācija ar ražošanas industrijas pārstāvi no SIA BioAvots

2023. gada 2.maijā LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtu (LU ASI) apmeklēja SIA BioAvots pārstāvis Atis Minde ar mērķi pārrunāt sadarbības iespējas. Tikšanās laikā LU ASI pētnieks (Dr.) Maksym Pogorielov prezentēja ERAF projektu "Jauna fotoluminiscences platforma Listeria mono citogēnu noteikšanai" (Nr. 1.1.1.5/21/A/001), un tā sasniedzamos rezultātus. Tika pārrunātas nākotnes sadarbības iespējas, kā arī noritēja diskusija par Thermo Fisher Scientific produktu izmantošanu biosensoru platformu izstrādē un dažāda veida biomateriālu novērtēšanā. Tikšanās tematika aktualitāte svarīga gan īstenošanā esošajā projektā, gan plānojot nākotnes projektus, izmantojot konkrētā izplatītāja attīstītās iekārtas Prezentācija (publicēts 13.06.2023.)

 

Dr.Maksym Pogorielov dalība konferencē "The Road to Frontier Studies: What Just Begins at the Jagelonian University" (publicēts 14.08.2023.)

Sanāksme par kritisko jautājumu apspriešanu pabeidzot projektu (publicēts 26.09.2023.)

M.Pogorielov dalība YUCOMAT-2023 konferencē

LU Atomfizikas un spektrosopijas institūta pētnieks Dr. Maksym Pogorielov no 2023. gada 4. septembra līdz 9. septembrim piedalījās Serbijas 24. gadskārtējā materiālzinātnes konferencē YUCOMAT-2023. Dr. Maksym Pogorielov vadīja biomedicīnas sesiju un uzstājās ar stenda referātu "ZnO-Au nanohibridu sintēze elektroķīmiskajiem imūnsensoriem L. monocytogenes atklāšanai". Sinerģijā ar projektu Apvārsnis Eiropa “MX-MAP” Nr. 01086184 - HORIZON-MSCA-2021-SE-01 mutiskais referāts "Jaunas PCL-MXene elektrospolētu membrānas konduktīvai audu regenerācijai". Dr. Maksym Pogorielov piedalījās diskusijās un tīklošanas pasākumos ar mērķi veidot jaunus kontaktus un diskutēt par jaunām projekta idejām , ko nākotnē sniegtu Pētniecības un inovācijas programmā "Apvārsnis Eiropa". Noorganizēja Apvārsnis Eiropa projekta “Argo” Nr. 101086441 - HORIZON-MSCA-2021-SE-01 partneru sanāksmi. Dr. Maksyma  Pogorielova pētījumi un dalība konferencē tika finansēti projekta "Jauna fotoluminiscences platforma Listeria mono citogēnu noteikšanai" Nr.1.1.1.5/21/A/001 ietvaros.
Konferences galvenie rezultāti ir jauni kontakti un prezentēti projekta "Jauna fotoluminiscences platforma Listeria mono citogēnu noteikšanai"Nr. 1.1.1.5/21/A/001 sasniegtie rezultāti. (publicēts 29.09.2023.)

 

M.Pogorielov dalība IEEE-NAP 2023 konferencē

2023 IEEE - NAP 13.starptautiskā konference norisinājās no 10.-15.septembrim, Bratislavā, Slovākijā.
Šī konference pulcēja vadošos zinātniekus nanomateriālu jomā, tostarp tos, kas akcentu liek uz biomedicīnas lietojumiem. Apmēram 300 dalībnieku no visas pasaules ieradās, lai dalītos jaunākajās zināšanās par nanomateriālu sintēzi, raksturojumiem un plašo pielietojumu.
M.Pogorielovs prezentēja projekta "Jauna fotoluminiscences platforma Listeria monocitogēnu noteikšanai" (Nr. 1.1.1.5/21/A/001) sasniegtos rezultātus ar stenda referātu “Molekulāri ieprogrammēta polipirrola elektroķīmiska sensors L. monocytogenes atklāšanai".
Dr. Maksym Pogorielov saka: "Paldies "Jauna fotoluminiscences platforma Listeria monocitogēnu noteikšanai" 1.1.1.5/21/A/001 projektam par atbalstu manai dalībai, kas vainagojusies ar jauniem kontaktiem. Aktīva loma šajā konferencē  deva iespēju vienoties, ka nākamā gada IEEE NAP – 2024  konference tiks organizēta Latvijā, Rīgā, Latvijas Universitātē." (publicēts 29.09.2023.)

 


 

 

Publicitāte

Projekta vadītājs Dr. Maksym Pogorielov 2021. gada 2. septembrī LU ASI iknedēļas zinātniskajā seminārā pirms projekta uzsākšanas iepazīstina ar projekta plāniem. Prezentācija (publicēts 07.04.2022.)

Projekta vadītājs  Dr. Maksym Pogorielov LU 80. starptautiskajā zinātniskajā konferencē prezentēja projektā veiktās un plānotās zinātniskās aktivitātes (publicēts 14.02.2022.)

M.Pogorielov seminārs Medicīnas fakultātes Anatomijas un histoloģijas katedras darbiniekiem (publicēts 29.04.2022.)

M. Pogorielov piedalījās Latvijas Radio 4 raidījumā “Lietu būtība” (publicēts 20.05.2022.)

Dr. Maksym Pogorielov mobilitātes vizīte uz Viļņas Universitāti (publicēts 22.08.2022.)

M.Pogorielov iknedēļas LU ASI zinātniskajā semināra prezentē projekta pirmā gada rezultātus (publicēts 12.09.2022.)

M.Pogorieov piedalījās pasākumā Zinātnieku nakts 2022 (publicēts 24.10.2022.) 

M. Pogorielov intervija "Ukrainas zinātnieku pienesums Latvijas zinātnei" (publicēts 07.08.2023.)

Pētnieka Maksym Pogorielov projekta rezultātu popularizēšana un sabiedrības informēšana (publicēts 08.08.2023.)

Sadarbības meklējumi starp LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtu (LU ASI) un Rīgas Stradiņa Universitāti (RSU) (publicēts 14.08.2023.)

Rīgas Stradiņa Universitāte (RSU) apmeklē LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtu (LU ASI) (publicēts 14.08.2023.) 

Dr. Maksym Pogorielov vizīte Lietuvā (publicēts 14.08.2023.) 

Dr. Maksym Pogorielov prezentē projekta rezultātus (publicēts 26.09.2023.)

Dr. M.Pogorieov piedalījās pasākumā Zinātnieku nakts 2023 (publicēts 11.10.2023.)