Projekta nosaukums: Jauna fotoluminescences platforma Listeria mono citogēnu noteikšanai

Projekta līguma numurs: 1.1.1.5/21/A/001

Projekta ieviešanas sākuma datums: 01.10.2021. 

Projekta ieviešanas beigu datums: 30.09.2023.

Projekta īstenošanas ilgums: 24 mēneši  

Projekta kopējais finansējums: Projekta kopējās izmaksas 152 202,24 EUR, no tām ERAF atbalsta apjoms ir 129
371,90 EUR jeb 85 %, valsts budžeta finansējums 22 830,34 EUR jeb 15%.

Projekta zinātniskais vadītājs: LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta  pētnieks (Dr.) Maksym Pogorielov, e-pasts:maksym.pogorielov@lu.lv

Projekta administratīvais vadītājs: Jeļena Blazarene, e-pasts: jelena.blazarene@lu.lv 

Projekta mērķis: panākt progresu Listeria monocytogenes noteikšanā ar optiskiem biosensoriem, pamatojoties uz fotoluminiscējošām nanostruktūrām.

Projekta uzdevumi:

  •  izveidot stabilu mAb bioselektīvo slāni fotoluminiscences ZnO un ZnO-Au nanostruktūrās;
  •  veidot molekulāro imprintpolimēru (MIP) slāni Listeria monocytogenes noteikšanai;
  •  izpētīt bioselektīvā slāņa veidošanās un mijiedarbības ar mērķa molekulām ietekmi uz ZnO-Au nanostruktūru optiskajām īpašībām;
  •  izpētīt termodinamiskos (adsorbcijas izotermi, Gibsa potenciāls), jutīgos (noteikšanas diapazons un noteikšanas robeža) un kinētiskos parametrus Listeria monocytogenes noteikšanai ar divām dažādām metodēm (mAb un MIC);
  •  veicināt efektīvu zināšanu nodošanu starp projekta īstenotāju un uzņēmēju bioloģijas, mikrobioloģijas, imunoloģijas, optikas, elektroķīmijas un fizikas jomā.
  •  iesniegt 7 zinātniskus rakstus žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kas citēti SCOPUS vai Web of Science; divi no tiem - recenzētos brīvpieejas žurnālos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no vidējā citēšanas indeksa attiecīgajā zinātnes nozarē;
  •  sagatavot Bioselektīvā slāņu veidošanas metodes aprakstu;
  •  sagatavot 2 virssliekšņa novērtētus starptautisku projektu pieteikumus;
  •  sagatavot 1 nacionālās programmas projekta pieteikumu.

M.Pogorielova vizīte uz Umea Universitāti (Zviedrija) 

No 2022. gada 20. janvāra līdz 4. februārim LU ASI pētnieks Maksym Pogorielov, apmeklēja Umea Universitāti (Zviedrija) ERAF projekta "Jauna fotoluminescences platforma Listeria mono citogēnu noteikšanai" 1.1.1.5/21/A/001 ietvaros. Vizītes galvenais mērķis bija Listeria Monocitogenes izolēšanas apmācība ar sekojošu baktēriju antigēnu sagatavošanu. Projekta ietvaros tiek plānots izgatavot optiskos sensorus, kuru pamatā ir MIP (Molecular Imprinting Polymer) tehnoloģija un augstas kvalitātes antigēni, kas nepieciešami MIP selektīvā slāņa veidošanai. Mikrobioloģiskās apmācība veikta Medicīniskās bioķīmijas un biofizikas katedrā.
Papildus galvenajiem vizītes uzdevumiem Maksym Pogorielov iesaistījās apmācībā par transmisijas elektronu mikroskopiju. Jaunas ZnO un ZnO-Au nanodaļiņas, kā arī ZnO-PAD-PANI kompozītmateriāli, kas analizēti Umea Universitātes TEM objektā.
Vizītes laikā uzsāktā jauna sadarbība un MSCA-RISE projekts, kas iesniegts vienu mēnesi pēc vizītes. Projekts ir veltīts jaunas nanostrukturētas platformas izstrādei bakteriālo infekciju profilaksei un ārstēšanai, īpašu uzmanību pievēršot rezistentiem klīniskiem celmiem. (publicēts 27.04.2022)

 

 

M.Pogorielov piedalās vizītē uz Elektronikas un datorzinātņu institūtu

M.Pogorielov 2022. gada  19. maijā kopā ar Atomfizikas un spektroskopijas institūta darbiniekiem apmeklēja Elektronikas un datorzinātņu institūtu (EDI) lai piedalītos DIH-World “EDI Diena 2022”.  Vizītes laikā bija iespēja iepazīties ar EDI darbības virzieniem un meklēt jaunas sadarbības iespējas lai veidot kopīgus projektu pieteikumus. Vairāk informācijas šeit (publicēts 27.05.2022.)


 

Komunikācijas semināri ar ražošanas industrijas pārstāvjiem

2022.gada jūnija sākumā Atomfizikas un spektroskopijas institūtu projekta “Nanostrukturālās virsmas izveide un attīstība zobu implantu ražošanai” (Nr. 777926-NanoSurf-H2020-MSCA-RISE-2017) ietvaros apmeklēja Medicīnas diagnostikas uzņēmuma CSD Health (Ukraina) pārstāvji: Citoloģijas nodaļas vadītāja Pavlina Botsiun, Augstākās kategorijas laboratorijas ārsts-citologs, patomorfologs Svitlana Pishchanska,  Liudmyla Shuravlova un Maryna Pysartsova.  Sadarbība ar ieinteresētajām pusēm ir būtisks uzdevums projektu realizācijā, koncentrējoties uz zināšanu izplatīšanu un izmantošanu. Medicīnas diagnostikas uzņēmuma CSD Health (Ukraina) pārstāvji sniedza pētniecisko semināru kā sinerģisku aktivitāti starp projektu “Nanostrukturālās virsmas izveide un attīstība zobu implantu ražošanai” (Nr. 777926-NanoSurf-H2020-MSCA-RISE-2017) un ERAF projektu "Jauna fotoluminiscences platforma Listeria mono citogēnu noteikšanai" (Nr. 1.1.1.5/ 21/A/001). 2022. gada jūlija sākumā  Atomfizikas un spektroskopijas institūtu apmeklēja CSD Health medicīnas direktore Oksana Sulaiva ar mērķi pārrunāt sadarbību jauno Horizon-Europe un divpusējo projektu ietvaros, kas vērsti uz jaunu diagnostikas instrumentu izstrādi. Dr. Maksym Pogorielov, ERAF projekta koordinators, nodrošināja auglīgu diskusiju un demonstrēja sasniegumus L. Monocitogenes sensoru izstrādē.(publicēts 15.07.2022.)

  

M. Pogorielov piedalījās IEEE NAP-2022 konference Krakovā (publicēts 19.09.2022.)

 

M.Pogorielov piedalījās YUCOMAT-2022 konferencē

LU Atomfizikas un spektrosopijas institūta pētnieks Dr. Maksym Pogorielov no 2022. gada 29. augusta līdz 2. septembrim piedalījās Serbijas 23. gadskārtējā materiālzinātnes konferencē YUCOMAT-2022. Dr. Maksyms Pogorielovs vadīja biomedicīnas sesiju un uzstājās ar mutiskajiem referātiem par L.Monocytogenis fotoluminiscences noteikšanu un pirmo impulsa tuvā infrasarkanā lāzera pielietojumu vēža fototermiskai ablācijai, izmantojot jaunu nanolaminātu klasi – MXenes. Dr. Maksyma  Pogorielova pētījumi un dalība konferencē tika finansēti projekta "Jauna fotoluminiscences platforma Listeria mono citogēnu noteikšanai" 1.1.1.5/21/A/001 ietvaros.
Konferences galvenie rezultāti ir jauni kontakti un jauni plāni MXene biomedicīnas pielietojuma izpētē. Konferences laikā izrunāti arī plāni par jauno projektu sagatavošanu. (publicēts 29.09.2022.)

  
 

LU ASI Optisko biosensoru un funkcionālo nanomateriālu laboratorijas semināri

Uzsākot LU ASI Optisko biosensoru un funkcionālo nanomateriālu laboratorijā ERAF projekta "Jauna fotoluminescences platforma Listeria mono citogēnu noteikšanai"   (Vien. Nr. 1.1.1.5/21/A/001 no 01.10.2021.) īstenošanu, laboratorijā, paplašinoties laboratorijai , cilvēku skaita ziņā, ieviesās jauna tradīcija  un tiek  organizēti laboratorijas iekšējie pētnieciskie semināri, kuru mērķis nodot laboratorijas zinātniekiem un tehniskajiem darbiniekiem jaunas zināšanas.
Šāda veida semināri notika  arī pēc LU ASI Optisko biosensoru un funkcionālo nanomateriālu laboratorijas pētnieka Dr. Maksym Pogorielova vizītes uz Viļņas Universitāti, kurā viņam bija tā iespēja iesaistīties MIP izstrādē. Prof. Aleksandra Pogrebnjaka  no Sumi Valsts universitātes vizītes laikā laboratoriju iepazīstināja  ar jaunu virsmas nogulsnēšanās metodi un CSD Health uzņēmuma personāla vizītes laikā laboratorijā tika apspriesta -klīniskā metode L. Monocytogenes noteikšanā.
 Šāda zināšanu nodošana, nav nekas jauns kopumā, bet sastopoties ar mediķu un fiziķu interpetācijām par vienotām tēmām , rodas jauni redzējumi uz lietām, kas palīdz plašāk skatīties uz pētījumiem  ar dažādiem aspektiem.  Pēc šādām zināšanu apmaiņām, attīstās veselīgas diskusijas un iespējams arī jauni projekta pieteikumi, sinerģijas zinātnes virzienos. Laboratoriju iekšējie semināri  un zināšanu apmaiņas ir ļoti svarīgas, kad ir iespējams arī attālinātā darba iespējas. Semināru biežumu un vajadzību nosaka situācijas, vai ir laboratorijā ieradušies kādi viesi no sadarbības institūcijām vai kolēģi atgiezušies no īsākām vai garākām apmaiņas vizītēm , pie mūsu projektu sadarbības partneriem vai pēc nozīmīgu konferenču apmeklējuma (publicēts 25.10.2022). 

 

Publicitāte