Projekta nosaukums: Jauna fotoluminescences platforma Listeria mono citogēnu noteikšanai

Projekta līguma numurs: 1.1.1.5/21/A/001

Projekta ieviešanas sākuma datums: 01.10.2021. 

Projekta ieviešanas beigu datums: 30.09.2023.

Projekta īstenošanas ilgums: 24 mēneši  

Projekta kopējais finansējums: Projekta kopējās izmaksas 152 202,24 EUR, no tām ERAF atbalsta apjoms ir 129
371,90 EUR jeb 85 %, valsts budžeta finansējums 22 830,34 EUR jeb 15%.

Projekta zinātniskais vadītājs: LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta  pētnieks (Dr.) Maksym Pogorielov, e-pasts:maksym.pogorielov@lu.lv

   

Projekta administratīvais vadītājs: Elīna Vrubļevska, e-pasts: elina.vrublevska@lu.lv

Projekta mērķis: panākt progresu Listeria monocytogenes noteikšanā ar optiskiem biosensoriem, pamatojoties uz fotoluminiscējošām nanostruktūrām.

Projekta uzdevumi:

  •  izveidot stabilu mAb bioselektīvo slāni fotoluminiscences ZnO un ZnO-Au nanostruktūrās;
  •  veidot molekulāro imprintpolimēru (MIP) slāni Listeria monocytogenes noteikšanai;
  •  izpētīt bioselektīvā slāņa veidošanās un mijiedarbības ar mērķa molekulām ietekmi uz ZnO-Au nanostruktūru optiskajām īpašībām;
  •  izpētīt termodinamiskos (adsorbcijas izotermi, Gibsa potenciāls), jutīgos (noteikšanas diapazons un noteikšanas robeža) un kinētiskos parametrus Listeria monocytogenes noteikšanai ar divām dažādām metodēm (mAb un MIC);
  •  veicināt efektīvu zināšanu nodošanu starp projekta īstenotāju un uzņēmēju bioloģijas, mikrobioloģijas, imunoloģijas, optikas, elektroķīmijas un fizikas jomā.
  •  iesniegt 7 zinātniskus rakstus žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kas citēti SCOPUS vai Web of Science; divi no tiem - recenzētos brīvpieejas žurnālos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no vidējā citēšanas indeksa attiecīgajā zinātnes nozarē;
  •  sagatavot Bioselektīvā slāņu veidošanas metodes aprakstu;
  •  sagatavot 2 virssliekšņa novērtētus starptautisku projektu pieteikumus;
  •  sagatavot 1 nacionālās programmas projekta pieteikumu.