Projekta nosaukums:

Uz čukstošās galerijas modas mikrorezonatora bāzes veidota optisko frekvenču ķemmes ģeneratora izstrāde un tā pielietojumi telekomunikacijās

Projekta līguma numurs:

1.1.1.1/18/A/155

Projekta īstenošanas termiņš:

16.05.2019. - 15.05.2022.

Projekta kopējais finansējums:

648 000,00 EUR, no kuriem 374 544,00 EUR ERAF atbalsts

Projekta zinātniskais vadītājs:

Dr.fiz. Jānis Alnis (Kvantu optikas laboratorija)

Par projektu:

Vispārējais mērķis ir izpētīt, kas veicina Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanu, cilvēkkapitāla attīstību zinātnē un tehnoloģijās un jaunu zināšanu radīšanu, lai uzlabotu konkurētspēju tautsaimniecībā.

Konkrētais mērķis ir iegūt jaunas zināšanas par čukstošo galeriju modu rezonatoru optiskajām frekvenču ķemmēm (WCOMBs) un izstrādāt, konstruēt un testēt ķemmes ģeneratora prototipu telekomunikāciju pielietojumiem.

Projekta galvenās darbības:

D1 – WCOMB izstrāde, modelēšana, testēšana un optimizēšana,

D2 – Portatīva WCOMB izstrāde, izveide un testēšana pielietojumiem šķiedru optisko sakaru sistēmās,

D3 – Portatīva WCOMB prototipa pielāgošana un validēšana komerciālā šķiedru optisko sakaru sistēmā,

D4 – Projekta rezultātu izplatīšana

Projekta galvenie sasniedzamie rezultāti:

Zinātnisko rakstu skaits, kas publicēti Web of Science vai SCOPUS (A vai B) datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos un kuru izstrādei un publicēšanai sniegts atbalsts projekta ietvaros – 5. No tiem oriģināli zinātniskie raksti, kas publicēti žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa – 2

Jaunu produktu/tehnoloģiju skaits, kas ir komercializējamas un kuru izstrādei sniegts atbalsts projekta ietvaros – 1

Jauna produkta/tehnoloģijas prototipi – 3

Komersantu skaits, kuri sadarbojas ar pētniecības organizāciju – 1

Tehnoloģiju tiesības - patents – 1

Pārskats par projekta izpildi:

16.05.2019 – 15.08.2019.
16.08.2019. –15.11.2019.
16.11.2019. –15.02.2020.
16.02.2020 – 15.05.2020.
16.05.2020.- 15.08.2020.
16.08.2020.- 15.11.2020.
16.11.2020.–15.02.2021.
16.02.2021–15.05.2021.
16.05.2021.–15.08.2021.
16.08.2021.–15.11.2021.